“Už notarinio veiksmo atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas notaras ima atlyginimą, kurio dydį (įkainius) nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, suderinusi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.”

Spauskite ČIA norėdami pamatyti LR Teisingumo ministro patvirtintus notarų atlyginimo dydžius arba tą patį tekstą skaitykite apačioje.


PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1R-69 redakcija)

NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINIEJI DYDŽIAI 1. 1.1. Nekilnojamųjų daiktų sandoriai: už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 1.9 punkte nurodytą sutartį, patvirtinimą 0,45 procento nuo sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt ir ne daugiau kaip 20 000 Lt;
1.2. 1.3. už nekilnojamojo daikto mainų sutarties patvirtinimą, taip pat atvejus, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektą už nekilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo mainomo daikto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt ir ne daugiau kaip 20 000 Lt; nuo 0,2 iki 0,6 procentų nuo panauda duodamo daikto vertės, bet ne daugiau kaip 20 000 Lt;
1.4. už nekilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarties patvirtinimą nuo 0,2 iki 0,6 procento nuo sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą, bet ne ilgesnį kaip 25 metai), bet ne mažiau kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip 20 000 Lt;
1.5. už nekilnojamojo daikto sujungimo, padalijimo sutarties, taip pat už žemės sklypo atidalijimo ir amalgamacijos sutarties patvirtinimą nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo daikto vertės, bet ne daugiau kaip 20 000 Lt;


1.6. už servituto, uzufrukto, užstatymo teisės, naudojimosi tvarkos daiktu nustatymo sutarties patvirtinimą

1.7. už nekilnojamojo daikto hipotekos lakšto patvirtinimą, kai įkeičiamo daikto savininkas yra fizinis asmuo

1.8. už nekilnojamojo daikto hipotekos lakšto patvirtinimą, kai įkeičiamo daikto savininkas yra juridinis asmuo 100–300 Lt;

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip 300 Lt;

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt ir ne daugiau kaip 500 Lt;
1.9. už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, 50–80 Lt; tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą
2. Kilnojamųjų daiktų sandoriai:
2.1. už kilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą ar turto perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 2.8 punkte nurodytą sutartį, patvirtinimą
2.2. už kilnojamųjų daiktų mainų sutarties patvirtinimą
2.3. už kilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą
2.4. už kilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarties patvirtinimą
2.5. už kilnojamojo daikto pasidalijimo sutarties patvirtinimą
2.6. už įkeitimo lakšto patvirtinimą, kai įkeičiamo daikto savininkas yra fizinis asmuo
2.7. už įkeitimo lakšto patvirtinimą, kai įkeičiamo daikto savininkas yra juridinis asmuo
2.8. už kilnojamojo daikto ir (ar) teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą
2.9. už kilnojamojo daikto dovanojimo sutarties patvirtinimą
3. Vertybinių popierių, pinigų arba teisių perleidimo sandoriai:
3.1. už vertybinių popierių pirkimo–pardavimo sutarties patvirtinimą
3.2. 3.3. už teisių perleidimo sutarties patvirtinimą už pinigų dovanojimo sutarties patvirtinimą


nuo 0,3 iki 0,4 procento nuo sumos, bet ne mažiau kaip 50 Lt;

nuo 0,3 iki 0,4 procento nuo mainomo daikto ar kito civilinių teisių objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, tačiau ne mažiau kaip 50 Lt;

nuo 0,2 iki 0,3 procentų nuo daikto vertės, tačiau ne mažiau kaip 50 Lt;

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo sutartyje nurodytos daikto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt;

nuo 0,45 iki 0,55 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt;

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip 300 Lt;

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt ir ne daugiau kaip 500 Lt;

30–60 Lt;

50–200 Lt;

nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo perleidžiamų vertybinių popierių pardavimo sumos, bet ne mažiau kaip 50 Lt;

40–70 Lt; nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo dovanojamos sumos, tačiau ne mažiau kaip 50 Lt; 3.4. už pinigų, vertybinių popierių, teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, anūkams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą 30–60 Lt;
3.5. už paskolos ar kreditavimo sutarties patvirtinimą nuo 0,2 iki 0,4 procento nuo paskolos (kredito) sumos ar daikto vertės, kai objektas nėra pinigai, bet ne mažiau kaip 50 Lt;
3.6. už reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo sutarties reikalavimo ar skolos patvirtinimą nuo 0,2 iki 0,4 procento nuo reikalavimo, skolos dydžio sutarties sudarymo metu, bet ne mažiau 50 Lt;
3.7. už piniginių lėšų pasidalijimą nuo 0,1 iki 0,2 procento nuo lėšų sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt;
3.8. už teisių pasidalijimą 50–200 Lt;
4. Notariniai veiksmai, susiję su juridinio asmens steigimu ir veikla:
4.1. už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimą nuo 0,1 iki 0,3 procento nuo steigiamo juridinio asmens įstatinio kapitalo sumos (jei toks formuojamas atitinkamai juridinio asmens teisinei formai), bet ne mažiau kaip 250 Lt ir ne daugiau kaip 1000 Lt;
4.2. už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės:
4.2.1. labdaros ir paramos fondo atleista;
4.2.2. individualios įmonės 80–200 Lt;
4.2.3. viešosios įstaigos, gyvenamųjų namų statybos bendrijos, kitų bendrijų ir kitų juridinių asmenų 100–250 Lt;
4.2.4. valstybės įmonės, savivaldybės įmonės 150–250 Lt;
4.2.5. tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) 150–350 Lt;
4.2.6. 4.2.7. asociacijos advokatų profesinės bendrijos, nuolatinės arbitražo institucijos 150–450 Lt; 200–600 Lt;
4.2.8. uždarosios akcinės bendrovės 250–800 Lt;
4.2.9. akcinės bendrovės 400–900 Lt;
4.2.10. Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės 500–1000 Lt;
4.2.11. komercinio banko, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, draudimo veiklą vykdančios įmonės 500–1000 Lt;
4.3. už filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, pakeitimą, taip pat patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę įregistruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės nuo 50 iki 75 procentų atlyginimo, nustatyto atitinkamai juridinio asmens teisinei formai pagal šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1–4.2.11 punktus;
4.4. už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą:
4.4.1. pavadinimo, kodo, teisinės formos, buveinės, finansinių metų, veiklos laikotarpio, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, organų narių skaičius (už visus duomenis kartu arba keičiant bet kurį iš šių 15 Lt;
duomenų), kitų duomenų (kiekvieno)
4.4.2. valdymo organų narių, kitų organų narių, akcininko, asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (kiekvieno asmens visų duomenų bei parašo tikrumo paliudijimas) 25 Lt;
4.5. 4.5.1. už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą: kai keičiamas juridinio asmens kapitalo dydis nuo 0,1 iki 0,3 procento už padidinamą ar sumažinamą įstatinio kapitalo sumą, tačiau ne mažiau kaip 250 Lt ir ne daugiau kaip 1000 Lt;
4.5.2. kai juridinio asmens kapitalo dydis nekeičiamas 250–500 Lt;
4.5.3. labdaros ir paramos fondo atleista;
4.6. už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1– 4.2.7 punktuose reorganizuojamo (-ų) ar pertvarkomo (-ų) juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės atlyginimas, nustatytas atitinkamai juridinio asmens teisinei formai pagal šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1–4.2.7 punktus;

už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.8–
4.2.11 punktuose reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio asmens ar asmenų steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės
Kiti notariniai veiksmai, techninės paslaugos ir konsultacijos:

5.1. už preliminariosios sutarties patvirtinimą

5.2. už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinimą

5.3. už vedybų sutarties patvirtinimą

5.4. už santuokos metu įgyto turto padalijimo, paveldėto turto pasidalijimo sutarties patvirtinimą

5.5. už prievolės įvykdymo užtikrinimo sandorio, išskyrus 1.7, 1.8, 2.6, 2.7 punktuose nurodytus sandorius, patvirtinimą

5.6. už nekilnojamojo daikto priėmimo–perdavimo dokumento patvirtinimą

5.7. už pavedimo sutarties patvirtinimą

5.8. už įgaliojimo patvirtinimą sutuoktiniui, tėvams, vaikams

5.9. už įgaliojimo patvirtinimą kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims

5.10. už testamento patvirtinimą

5.11. už pareiškimo apie palikimo priėmimą arba apie palikimo atsisakymą patvirtinimą

5.12. už kitų vienašaliųsandorių patvirtinimą

5.13. už susitarimo dėl sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai didinama sutartyje nustatyta kaina

5.14. už kitų sandorių patvirtinimą

5.15. už asmeninio testamento ar oficialiajam prilyginamo testamento saugojimą nuo 0,1 iki 0,3 procento nuo juridinio asmens kapitalo sumos, bet ne mažiau kaip 250 Lt ir ne daugiau kaip 1000 Lt;

80–300 Lt; 150–250 Lt;

150–300 Lt imamas atlyginimas, nurodytas 1.5 ir

2.5 punktuose 50–100 Lt;

30 Lt;

30 Lt; 10 Lt;

20–50 Lt; 20–100 Lt; 10–50 Lt;

20 Lt; 50–80 Lt;

50–100 Lt; 30 Lt;

5.16. už testamento paskelbimą 15 Lt; 5.17. už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į pinigines lėšas sąskaitose fiziniams asmenims 20 Lt;
5.18. už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į nekilnojamuosius daiktus 0,1 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip 1000 Lt;
5.19. už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į kitą turtą 20–100 Lt;
5.20. už teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimo likusiam sutuoktiniui, taip pat už mirusiojo sutuoktinio dalį nustatančio liudijimo išdavimą nuo 20 iki 50 Lt;
5.21. už jūrinio protesto priėmimą 300–600 Lt;
5.22. už vekselių ir čekių protestavimą 50–100 Lt;
5.23. už vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose darymą, Europos vykdomojo rašto išdavimą nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 50 Lt;
5.24. už piniginių sumų priėmimą į depozitinę sąskaitą nuo 0,05 iki 0,1 procento nuo priimamos sumos, bet ne mažiau kaip 10 Lt;
5.25. už dingusio ar pamesto notaro patvirtinto ar išduoto dokumento dublikato išdavimą 30 Lt;
5.26. už dokumento nuorašo (kopijos), išrašo tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį), už parašo dokumente tikrumo paliudijimą, išrašų iš notarinio registro išdavimą 3 Lt;
5.27. už dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį) 10 Lt;
5.28. už fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų perdavimą 20 Lt;
5.29. už sandorio projekto parengimą 50–100 Lt;
5.30. už kitų, šiame įsakyme nenurodytų notarinių veiksmų atlikimą 10–100 Lt;
5.31. už konsultacijos suteikimą 10–200 Lt;
5.32. už dokumento perrašymą ar kopijavimą (vieną puslapį) 0,2 Lt;
5.33. už notarinio veiksmo projekto 1 puslapio parengimą 2 Lt.
Pastabos:


1. Notaro atlyginimas už sutarčių patvirtinimą sumokamas šalių susitarimu. Atsižvelgdamas į kliento turtinę padėtį, notaras gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo atlyginimo mokėjimo. Atlyginimo dydis nurodomas notariniame registre ir notaro patvirtintame dokumente.

Jeigu vienu notariniu veiksmu yra tvirtinami keli sandoriai, notaro atlyginimas nustatomas sudedant atskiriems tvirtinamiesiems sandoriams šiuo įsakymu nustatytus įkainių dydžius, bet notaro maksimalus atlyginimas negali būti didesnis kaip 50 000 Lt.

Jeigu vienu notariniu veiksmu yra tvirtinamas sandoris, kuriuo perleidžiami keli daiktai, notaro atlyginimas nustatomas pagal šiuo įsakymu nustatytus įkainių dydžius, bet notaro maksimalus atlyginimas negali būti didesnis kaip 50 000 Lt.

Notaro atlyginimo dydis už šiuo įsakymu patvirtintų Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių (toliau vadinama – laikinieji dydžiai) 1.1 punkte nurodytų nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos.

Notaro atlyginimo dydis už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 1.2–1.5 punktuose nurodytų nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.

Notaro atlyginimas už hipotekos sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos hipotekos objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to hipotekos objekto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už hipotekos sandorius skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos hipotekos objekto vidutinės rinkos vertės.

Notaro atlyginimas už kilnojamojo daikto įkeitimo sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos įkeitimo objekto vertės, kurinustatoma šalių susitarimu.

2. Kai turto įgijėjas, panaudos gavėjas, nuomininkas, lizingo gavėjas, įkeitimo objekto savininkas, daiktinės teisės įgijėjas yra fizinis asmuo, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ar asmuo, pripažintas nedarbingu, ar asmuo sukakęs senatvės pensijos amžių, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar globojamas (rūpinamas) vaikas (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu):

2.1. notaro minimalus atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų sandorius iki 100 000 Lt vertės pagal centrinio registratoriaus vertinimą mažinamas per pusę;
notaro minimalus atlyginimas už kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandorius iki 50 000 Lt vertės mažinamas per pusę.
Fiziniam asmeniui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ar asmeniui, pripažintam nedarbingu, ar asmeniui sukakusiam senatvės pensijos amžiaus, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar globojamam (rūpinamam) vaikui (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu) notaro minimalus atlyginimas už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 5.1–5.20 ir 5.24–5.33 punktuose teikiamas paslaugas mažinamas ketvirtadaliu.
Kai turto įgijėjas, panaudos gavėjas, nuomininkas, lizingo gavėjas, įkeitimo objekto savininkas, daiktinės teisės įgijėjas yra fizinis asmuo, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ar asmuo, pripažintas iš dalies darbingu, ar asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ar yra tremtinys, politinis kalinys:

4.1. notaro minimalus atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų sandorius iki 100 000 Lt vertės pagal centrinio registratoriaus vertinimą mažinamas ketvirtadaliu;

4.2. notaro minimalus atlyginimas už kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandorius iki 50 000 Lt vertės yra mažinamas ketvirtadaliu;

5. Kai įgijėjas yra fizinis asmuo:

5.1. iš valstybės perkantis žemės sklypą, kurio vertė pagal centrinio registratoriaus vertinimą yra iki 25000 Lt, notaro minimalus atlyginimas už tokio sandorio patvirtinimą mažinamas per pusę.Šiais atvejaisfiziniams asmenims nėra taikomos kitos lengvatos pagal šių pastabų 2, 3 ir4punktus;
studentas, imantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą, asmuo, dovanojantis ar kitaip perduodantis turtą labdaros ir paramos fondams, įgaliotojas, duodantis įgaliojimus pensijai, pašalpai ir alimentams gauti, notaro atlyginimas už tokių veiksmų atlikimą neimamas.
6. Nuo notaro atlyginimo mokėjimo atleidžiamos valstybinės mokesčių inspekcijos.
Notaro atlyginimas neimamas už susitarimo nutraukti hipotekos lakštų ir kilnojamojo daikto įkeitimo lakštų patvirtinimą tarp tų pačių sutarties šalių ir dėl to paties sutarties dalyko, kai prašymas įregistruoti hipoteką ar kilnojamojo daikto įkeitimą hipotekos teisėjo nutartimi atmestas dėl nuo sandorio šalių nepriklausančių priežasčių.
Už notarinių veiksmų atlikimą ne notaro biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą gali būti imamas iki 2 kartų didesnis, nei šiuo įsakymu nustatytas notarinio veiksmo atlyginimo dydis. Notaro kelionės išlaidas apmoka kvietėjai.
Į notaro imamą atlyginimą už notarinio veiksmo atlikimą įeina atlyginimas už teisės konsultaciją.
Notaro išlaidas, susijusias su duomenų, turinčių esminės reikšmės notariniam veiksmui atlikti ir asmenų teisėtų interesų apsaugai, valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimu, kompensuoja klientas. Notaro išlaidas, susijusias su duomenų, dokumentų, reikalingų notariniam veiksmui atlikti, išreikalavimu iš trečiųjų asmenų, kompensuoja klientas. Notaro išlaidas, susijusias su kliento prašymu persiunčiamais dokumentais (pašto, kurjerių paslaugos), taip pat išlaidas, susijusias su kliento pateiktos informacijos ar informacijos, reikalingos notariniam veiksmuiatlikti, paskelbimu viešai, kompensuoja klientas. Šiame punkte nurodytos notaro iš kliento gaunamos kompensacijos, taip pat notaro iš kliento surenkamos sumos valstybės įmonės Registrų centro darbų kainai padengti, nėra laikomos notaro pajamomis.
Notaro atlyginimas neimamas už pakartotinį notarinių veiksmų, nurodytų šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.1–4.7 punktuose, atlikimą, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę ar juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimus ar surašopranešimą trūkumams ištaisyti. Ši nuostata netaikoma, jeigu notarui tinkamai atlikus notarinius veiksmus buvo praleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai arba Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę dėl jų pavadinimo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus.
Notaro imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijų ir techninių paslaugų laikinieji dydžiai yra peržiūrimi kiekvienais kalendoriniais metais.